*

Kawakami FC FORZA U-15 SCH

5 May 2021
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12 施設利用停止により活動休止
13 施設利用停止により活動休止
14  
15  
16  
17  
18  
19 施設利用停止により活動休止
20 施設利用停止により活動休止
21  
22  
23  
24  
25  
26 施設利用停止により活動休止
27 施設利用停止により活動休止
28  
29  
30  
31